เกี่ยวกับสภานิสิต

ชื่อภาษาไทย        สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อย่อภาษาไทย   ส.มศว
ชื่อภาษาอังกฤษ   Student   Council  of  Srinakharinwirot   University
ชื่อย่อภาษาอังฤษ   SPA.SWU

Student Council Duo Logo-01

 

 สัญลักษณ์ประจำองค์กร
(รูปแบบเดียวกับสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย)

flowerSala

ดอกไม้ประจำองค์กร
(ดอกสาละ ที่สื่อถึงความเสียสละ)

สภานิสิต เป็นองค์กรกลางไม่ขึ้นตรงกับองค์กรนิสิตใด  เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการใช้อำนาจหน้าที่ต่างๆ ในการพิจารณา  ติดตาม  ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอการดำเนินงานขององค์การนิสิต สโมสรนิสิต และชมรม