โครงสร้างสภานิสิต

Stg
โครงสร้างการบริหารงาน สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2556
structure_council
โครงสร้างการบริหารงาน สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2555

copy

โครงสร้างการบริหารงาน สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2554