[กองกิจการนิสิต] วันเชิดชูเกียรตินักกิจกรรมและผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงาน

วันเชิดชูเกียรตินิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 17.00-21.00 น. ณ สนามหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ องค์กรนิสิต นักกิจกรรมดีเด่น อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับนิสิตทั่วไป นอกจากนั้นมีงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อขอบคุณนิสิต คณาจารย์ ผู้รับผิดชอบที่ทำกิจกรรมด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ในการสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 15351, 15353

รถบัสออกจากองครักษ์เวลา 14.00 น. ณ หน้ากองกิจการนิสิต องครักษ์