[ประชาสัมพันธ์] การพิจารณางบประมาณสำหรับองค์กรนิสิต (สโมสร,ชมรม) งบปลาย ประจำปีงบประมาณ 2556

[ประชาสัมพันธ์] การพิจารณางบประมาณสำหรับองค์กรนิสิต (สโมสร,ชมรม) งบปลาย 

172781

สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดในการพิจารณางบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้กับสโมสรนิสิต และชมรมนิสิต  จากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกิจกรรมและกิจกรรมกีฬานิสิต ระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2556 โดยมีกำหนดการดังนี้

  • วันที่ 21 มีนาคม  ช่วงเช้า สโมสรนิสิตเข้าฟังชี้แจงหลักการใช้งบประมาณและรับเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ  ช่วงบ่าย ชมรมที่ต้องการรับการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกิจกรรมนิิสิต เข้านำเสนอโครงการ เพื่อพิจารณางบประมาณ
  • วันที่ 22 มีนาคม  ชมรมที่ต้องการรับการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกิจกรรมกีฬานิสิต เข้านำเสนอโครงการ เพื่อพิจารณางบประมาณ

โดยการพิจารณาดังกล่าว ขอให้ทางชมรมนิสิต ที่ต้องการเข้ารับการพิิจารณางบประมาณ ให้นำส่งร่างโครงการที่ต้องการจะเข้าพิจารณา ภายในวันที่ 18 มีนาคม โดยมีองค์ประกอบคือ ชื่อโครงการ ชื่อองค์กรที่จัดโครงการ ประเภทโครงการ ลักษณะกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ และ รายการงบประมาณในโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วม(ถ้าเป็นไปได้) หากไม่ส่งร่างโครงการในเวลาที่กำหนด ทางสภานิสิตและองค์การนิสิต จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณ และทางสภานิสิตและองค์การนิสิตไม่ขอรับร่างโครงการในวันพิจารณางบประมาณ

โดยการพิจารณางบประมาณครั้งนี้ ขอให้องค์กรนิสิตเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดการข้างต้น เพื่อนำงบประมาณไปดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมวลนิสิตและประชาคม มศว และพัฒนากิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป