[สภานิสิต] ฮือฮา! ผู้นำองค์กรนิสิตโผล่สวัสดีปีใหม่อธิการ,รองอธิการกลางงานสีสันศรีนครินทร์

Untitled-1

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์ นำตัวแทนคณะกรรมการสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ร่วมกับองค์การนิสิต และผู้นำองค์กรนิสิต อันได้แก่ ประธานสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร นำของขวัญเข้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
Untitled-2

และ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายธนพงศ์ เพ็งผล ผู้ช่วยรองประธานสภานิสิต ฝ่ายบริหาร (องครักษ์) นำคณะกรรมการสภานิสิตฝั่งองครักษ์ ร่วมกับองค์การนิสิต และผู้นำองค์กรนิสิตฝั่งองครักษ์ นำของที่ระลึกและส.ค.ส. เข้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในงานเลี้ยงปีใหม่ “สีสันศรีนครินทร์”