ปฏิทินการดำเนินการในช่วงผลัดเปลี่ยนวาระการทำงานขององค์กรนิสิต

cropped-Untitled-1.png

เดือน ธันวาคม 2555

วันที่ 20  -  คณะกรรมการสโมสรนิสิต ชมรมนิสิต สามารถส่งโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณวันสุดท้าย

เดือน มกราคม 2556

วันที่ 4 – ทุกชมรมนิสิต และสโมสรนิสิต จะต้องมีคณะกรรมการชุดใหม่ และ เป็นวันสิ้นสุดการดำเนินการโครงการในคณะกรรมการชุดเก่า

วันที่ 11 – ชมรมนิสิตทุกฝ่ายประชุมเลือกตั้งประธานฝ่ายในแต่ละฝ่าย ณ ห้องประชุมองค์การนิสิต อาคารกิจกรรม

วันที่ 22 – เลือกตั้งประธานสภานิสิต และ นายกองค์การนิสิต ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 1 อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร