Author Archives: Administrator

Screen Shot 2558-05-09 at 6.04.51 PM

รับสมัครคัดเลือก อนุกรรมการรอบพิเศษ

 

ข่าวด่วน!!!!
มาแล้วสำหรับ โอกาสดีๆ ที่ให้นิสิตทุกท่านที่สนใจทำงานเป็นอนุกรรมการสภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

คุณสมบัติง่ายๆขอเพียงแค่น้อง มีจิตสาธารณะ อยากทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย มีความพร้อมที่จะเป็นนักกิจกรรม และมีความรับผิดชอบ

***เปิดรับสมัครรับคัดเลือกแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 พฤษภาคม 2558 นี้เท่านั้น***

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด สามารถรับและส่งใบสมัครได้ที่ห้องสภานิสิต ทั้งประสานมิตร(อาคารกิจกรรม)และองครักษ์(อาคารเรียนรวม)

…..ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกสภา-3


หมายเหตุ
อนุกรรมการสภานิสิตคือ นิสิตที่มีหน้าที่ช่วยงานกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ช่วยสอดส่องร้องเรียน เป็นตัวแทนนิสิต เป็นกระบอกเสียงของเพื่อนนิสิตด้วยกัน เป็นสื่อกลางระหว่างนิสิต กับ มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้มีโอกาสทำกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยในนามของตัวแทนนิสิตอีกด้วยครับ


[สภานิสิต] ฮือฮา! ผู้นำองค์กรนิสิตโผล่สวัสดีปีใหม่อธิการ,รองอธิการกลางงานสีสันศรีนครินทร์

Untitled-1

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์ นำตัวแทนคณะกรรมการสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ร่วมกับองค์การนิสิต และผู้นำองค์กรนิสิต อันได้แก่ ประธานสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร นำของขวัญเข้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
Untitled-2

และ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายธนพงศ์ เพ็งผล ผู้ช่วยรองประธานสภานิสิต ฝ่ายบริหาร (องครักษ์) นำคณะกรรมการสภานิสิตฝั่งองครักษ์ ร่วมกับองค์การนิสิต และผู้นำองค์กรนิสิตฝั่งองครักษ์ นำของที่ระลึกและส.ค.ส. เข้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในงานเลี้ยงปีใหม่ “สีสันศรีนครินทร์”