Author Archives: Mr.Deweyxx

[ข่าว] สภานิสิต ร่วมงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

551366_568518123181488_657761094_n

 

วันนี้ (26 เมษายน 2556) สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย นายยอธิป วงษ์เทียน รองประธานสภานิสิต ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภานิสิต เข้าร่วมวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ และวางพานพุ่มดอกไม้ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลและรูปปั้นหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณูปการบุคคลของมหาวิทยาลัย

[กองกิจการนิสิต] ขอเชิญผู้นำองค์กรนิสิตเข้าร่วมสัมมนา

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต เพื่อจัดทำแผนดำเนินโครงการ / กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 และเข้าร่วมโครงการสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี) ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สระบุรี และ ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยผู้นำองค์กรนิสิตที่แจ้งความจำนงว่าจะไปร่วมโครงการ ให้ขึ้นรถในวันที่ 25 มีนาคม จะมีรถออกจากประสานมิตรเวลา 06.30 น. และออกจากองครักษ์ 07.15 น. แต่งกายด้วยชุดนิสิตให้เรียบร้อย

โดยสิ่งที่จะต้องเตรียมมาด้วยเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม

1. แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมปี 2556
2. แผนการใช้สนามกีฬา ปี 2556
3. ชุดสุภาพเรียบร้อย
4. วันที่ 25 มีนาคม 2556ใส่ชุดนิสิต

[ประชาสัมพันธ์] การพิจารณางบประมาณสำหรับองค์กรนิสิต (สโมสร,ชมรม) งบปลาย ประจำปีงบประมาณ 2556

[ประชาสัมพันธ์] การพิจารณางบประมาณสำหรับองค์กรนิสิต (สโมสร,ชมรม) งบปลาย 

172781

สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดในการพิจารณางบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้กับสโมสรนิสิต และชมรมนิสิต  จากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกิจกรรมและกิจกรรมกีฬานิสิต ระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2556 โดยมีกำหนดการดังนี้

  • วันที่ 21 มีนาคม  ช่วงเช้า สโมสรนิสิตเข้าฟังชี้แจงหลักการใช้งบประมาณและรับเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ  ช่วงบ่าย ชมรมที่ต้องการรับการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกิจกรรมนิิสิต เข้านำเสนอโครงการ เพื่อพิจารณางบประมาณ
  • วันที่ 22 มีนาคม  ชมรมที่ต้องการรับการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกิจกรรมกีฬานิสิต เข้านำเสนอโครงการ เพื่อพิจารณางบประมาณ

โดยการพิจารณาดังกล่าว ขอให้ทางชมรมนิสิต ที่ต้องการเข้ารับการพิิจารณางบประมาณ ให้นำส่งร่างโครงการที่ต้องการจะเข้าพิจารณา ภายในวันที่ 18 มีนาคม โดยมีองค์ประกอบคือ ชื่อโครงการ ชื่อองค์กรที่จัดโครงการ ประเภทโครงการ ลักษณะกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ และ รายการงบประมาณในโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วม(ถ้าเป็นไปได้) หากไม่ส่งร่างโครงการในเวลาที่กำหนด ทางสภานิสิตและองค์การนิสิต จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณ และทางสภานิสิตและองค์การนิสิตไม่ขอรับร่างโครงการในวันพิจารณางบประมาณ

โดยการพิจารณางบประมาณครั้งนี้ ขอให้องค์กรนิสิตเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดการข้างต้น เพื่อนำงบประมาณไปดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมวลนิสิตและประชาคม มศว และพัฒนากิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

[บุกเยือน] สภานิสิต เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิต 5 เทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7

[บุกเยือน] สภานิสิต เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิต 5 เทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7

486137_10151501364884054_1608152367_n

11 – 15 มี.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการ สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556 นำโดย นายสุภฤกษ์ กิจวาส หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต , นายวกุล นาถไพบูลย์ ประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2555 และ นายอธิป วงษ์เทียน รองประธานสภานิสิตคนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  เข้าร่วมงานสัมมนาสภานิสิต 5 เทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาครั้งนี้  โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนำเสนอและแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินงานกิจกรรมของนิสิตแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือเทา – งามสัมพันธ์ โดยการสัมมนาสภานิสิต 5 เทาสัมพันธ์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา โดยมีการจัดโครงการครั้งแรก มีเจ้าภาพร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  และดำเนินการจัดสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน

[ฮือฮา!] สภานิสิตยกทัพร่่วมงานเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2555 เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรตินิสิต ที่กองกิจการนิสิต
จัดขึ้นเพื่อเชิดชูนักกิจกรรม นักกีฬาผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 โดยสภานิสิต
ได้รับรางวัลองค์กรที่ทำกิจกรรมดีเด่น รวมไปถึงมีบุคลากรจากสภานิสิิต ได้รับโล่รางวัลนิสิตผู้เสียสละให้กับงานกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้แก่ นางสาวญาดา เปสลาพันธ์ , นางสาวกุลธิดา เพชรประพันธ์ นั่นเอง