Category Archives: Uncategorized

[ฮือฮา!] สภานิสิตยกทัพร่่วมงานเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2555 เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรตินิสิต ที่กองกิจการนิสิต
จัดขึ้นเพื่อเชิดชูนักกิจกรรม นักกีฬาผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 โดยสภานิสิต
ได้รับรางวัลองค์กรที่ทำกิจกรรมดีเด่น รวมไปถึงมีบุคลากรจากสภานิสิิต ได้รับโล่รางวัลนิสิตผู้เสียสละให้กับงานกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้แก่ นางสาวญาดา เปสลาพันธ์ , นางสาวกุลธิดา เพชรประพันธ์ นั่นเอง

[กองกิจการนิสิต] วันเชิดชูเกียรตินักกิจกรรมและผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงาน

วันเชิดชูเกียรตินิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 17.00-21.00 น. ณ สนามหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ องค์กรนิสิต นักกิจกรรมดีเด่น อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับนิสิตทั่วไป นอกจากนั้นมีงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อขอบคุณนิสิต คณาจารย์ ผู้รับผิดชอบที่ทำกิจกรรมด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ในการสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 15351, 15353

รถบัสออกจากองครักษ์เวลา 14.00 น. ณ หน้ากองกิจการนิสิต องครักษ์

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้นำองค์กรชุดใหม่

Untitled-250d3519d05308.png

ถึงเวลากาลเปลี่ยนผัน ถึงเวลาใบไม้ผลัดใบ และเกิดช่อหน่อใหม่ขึ้นมา

ขอแสดงความยินดีกับผู้นำองค์กรชุดใหม่ ปีการศึกษา 2556 

ขอให้ผู้นำองค์กรทุกท่าน ร่วมกันสร้างสรรค์ และตั้งใจทำงาน เพื่อองค์กรกิจกรรมนิสิต มศว ต่อไป

สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[สภานิสิต] ประกาศเรื่องรับงดโครงการก่อนสอบปลายภาค

Untitled-1

สภานิสิตของดรับพิจารณาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
เนื่องจากในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556

เป็นวันสอบปลายภาคการศึกษา

จึงของดรับโครงการก่อน 2 สัปดาห์ก่อนสอบ เพื่อให้องค์กรนิสิตพักการทำกิจกรรม
และเตรียมตัวสอบปลายภาคได้อย่างเต็มที่

[wpdm_file id=5 ]