Monthly Archives: January 2013

[สภานิสิต] ประกาศเรื่องรับงดโครงการก่อนสอบปลายภาค

Untitled-1

สภานิสิตของดรับพิจารณาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
เนื่องจากในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556

เป็นวันสอบปลายภาคการศึกษา

จึงของดรับโครงการก่อน 2 สัปดาห์ก่อนสอบ เพื่อให้องค์กรนิสิตพักการทำกิจกรรม
และเตรียมตัวสอบปลายภาคได้อย่างเต็มที่

[wpdm_file id=5 ]

[สภานิสิต] ฮือฮา! ผู้นำองค์กรนิสิตโผล่สวัสดีปีใหม่อธิการ,รองอธิการกลางงานสีสันศรีนครินทร์

Untitled-1

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์ นำตัวแทนคณะกรรมการสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ร่วมกับองค์การนิสิต และผู้นำองค์กรนิสิต อันได้แก่ ประธานสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร นำของขวัญเข้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
Untitled-2

และ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายธนพงศ์ เพ็งผล ผู้ช่วยรองประธานสภานิสิต ฝ่ายบริหาร (องครักษ์) นำคณะกรรมการสภานิสิตฝั่งองครักษ์ ร่วมกับองค์การนิสิต และผู้นำองค์กรนิสิตฝั่งองครักษ์ นำของที่ระลึกและส.ค.ส. เข้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในงานเลี้ยงปีใหม่ “สีสันศรีนครินทร์”