Monthly Archives: May 2015

Screen Shot 2558-05-09 at 6.04.51 PM

รับสมัครคัดเลือก อนุกรรมการรอบพิเศษ

 

ข่าวด่วน!!!!
มาแล้วสำหรับ โอกาสดีๆ ที่ให้นิสิตทุกท่านที่สนใจทำงานเป็นอนุกรรมการสภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

คุณสมบัติง่ายๆขอเพียงแค่น้อง มีจิตสาธารณะ อยากทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย มีความพร้อมที่จะเป็นนักกิจกรรม และมีความรับผิดชอบ

***เปิดรับสมัครรับคัดเลือกแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 พฤษภาคม 2558 นี้เท่านั้น***

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด สามารถรับและส่งใบสมัครได้ที่ห้องสภานิสิต ทั้งประสานมิตร(อาคารกิจกรรม)และองครักษ์(อาคารเรียนรวม)

…..ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกสภา-3


หมายเหตุ
อนุกรรมการสภานิสิตคือ นิสิตที่มีหน้าที่ช่วยงานกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ช่วยสอดส่องร้องเรียน เป็นตัวแทนนิสิต เป็นกระบอกเสียงของเพื่อนนิสิตด้วยกัน เป็นสื่อกลางระหว่างนิสิต กับ มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้มีโอกาสทำกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยในนามของตัวแทนนิสิตอีกด้วยครับ