ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

  • ความร่วมมือระหว่างสภานิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมสัมมนาสภานิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสภานิสิต – นักศึกษาทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 160 สถาบัน เข้าสัมมนา
    ปีละ 1 ครั้ง โดยจุดประสงค์ของการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานและเรียนรู้ระบบการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 
  • ความร่วมมือระหว่างกลุ่มสภานิสิต 5 เทาสัมพันธ์
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นส่วนหนึ่งในเครือเทา-งามสัมพันธ์ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตต่างๆ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกลุ่มสภานิสิต 5 เทาสัมพันธ์ เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มเครือข่ายสภานิสิต ที่เป็นสมาชิกในเครือเทา – งามสัมพันธ์ โดยมีการจัดสัมมนาปีละ 1 ครั้ง  โดวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนำเสนอและแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินงานกิจกรรมของนิสิตแต่ละมหาวิทยาลัย

Leave a Reply